ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (υπό διαβούλευση)


  • ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ, Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΩ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
  • Σχόλια από τον Δ.Λ.: Ό,τι σημειώνεται με κίτρινο φόντο προτείνεται να απαλειφθεί ενώ ό,τι σημειώνεται με κόκκινα γράμματα προτείνεται να προστεθεί. Η αιτιολόγηση των προτάσεων, όπου γίνεται, σημειώνεται με γκρίζο φόντο.
  • Σχόλια από τον Α.Π.: Ό,τι σημειώνεται με μπλε γράμματα προτείνεται να προστεθεί.
  • Στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε προτάσεις  για τροποποιήσεις του σχεδίου καταστατικού στείλτε σχετικό μήνυμα στο antiracist.her@gmail.com.
 
Καταστατικό του συλλόγου Ηρακλείου με την επωνυμία «Ένωση Πολιτών Κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας»

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ
Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Πολιτών Κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας» και σήμα του είναι το αποτύπωμα του εσωτερικού μιας ανθρώπινης παλάμης το οποίο διατρέχουν τρία αγκαθωτά σύρματα.
Η σφραγίδα της Ένωσης είναι κυκλική, φέρει την επωνυμία της Ένωσης με κεφαλαία γράμματα (ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ) περιφερειακά και στη μέση εμφανίζεται το σήμα.

2. ΕΔΡΑ
Έδρα της Ένωσης είναι το Ηράκλειο, οδός ________________________________ αρ. ______. Η Ένωση μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλα μέρη της χώρας.

3. ΣΚΟΠΟΙ
Η διάδοση, υπεράσπιση και ανάπτυξη των έμφυτων και (Αιτιολόγηση: Τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου κατοχυρώθηκαν γραπτά μετά από αγώνες και δεν είναι έμφυτα. Π.χ. ο Ρατσισμός ο οποίος είναι επιστημονική θεωρία, ισχυρίζεται ότι υπάρχουν πολιτιστικές, νοητικές κ.λπ.  φυσικές διαφορές ανάμεσα στις φυλές κληρονομικές και εξ αυτού του λόγου άλλοι είναι ανώτεροι (Άρια φυλή) και άλλοι όχι.  Συνεπώς τα φυσικά δικαιώματα δεν είναι ίσα και ίδια.) των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του Ανθρώπου. Ως κατευθυντήριες γραμμές για την υπεράσπιση αυτών η Ένωση έχει:
 
Α) Την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών (10 Δεκ. 1948), την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών (4 Νοεμβρίου 1950) μαζί με τα προσαρτώμενα σ’ αυτήν Πρωτόκολλα, καθώς και τους όρους της τελικής πράξης του Ελσίνκι που αναφέρονται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λοιπές διεθνείς διακηρύξεις ή πολυμερείς Συμβάσεις - Συνθήκες.
 
Β) Τις αντίστοιχες διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος περί ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και τις υποχρεώσεις του κράτους που απορρέουν από το Σύνταγμα, καθώς και της σύμφωνης με αυτό νομοθεσίας.
 
Η συμβολή στην υπεράσπιση των ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στον αυτοπροσδιορισμό και την αντίρρηση συνείδησης, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, σεξουαλικής, θρησκευτικής, πολιτικής ή άλλης προτίμησης και του δικαιώματος να ζει κατ' επιλογή σε περιβάλλον υγιεινό με πρόσβαση στους ζωτικούς πόρους.
 
Η παροχή ηθικής ή και νομικής βοήθειας σε περιπτώσεις όπου παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου και ελευθερίες, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο, όταν τα γεγονότα είναι τεκμηριωμένα εξακριβωμένα και η παραβίαση παρουσιάζει γενική σημασία.
 
Η παροχή ηθικής, νομικής, ιατρικής, οικονομικής ή και άλλης βοήθειας σε πρόσφυγες, μετανάστες ή μειονότητες, όπου αυτή χρειάζεται στο μέτρο των δυνατοτήτων της Ένωσης.
 
Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω στα προβλήματα των μεταναστών, προσφύγων και μειονοτήτων.
 
Η ανάδειξη των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος.
 
Η παρέμβαση σε πολιτικό, κρατικό και κοινωνικό επίπεδο για την υπεράσπιση του πολιτικού ασύλου και των δικαιωμάτων των προσφύγων, μεταναστών, μειονοτήτων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και η οργάνωση δομών αλληλεγγύης, υπέρ των αναφερόμενων ομάδων, όπου αυτό είναι εφικτό. Η στήριξη των συλλογικών οργάνων των μεταναστών, προσφύγων, μειονοτήτων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.
 
Η καταπολέμηση των φαινόμενων του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αποκλεισμού μεταναστών, προσφύγων, μειονοτήτων ΑμΕΑ, ομοφυλόφιλων και άλλων κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων, όπου και όπως αυτά τα φαινόμενα εκφράζονται.
 
Η ευαισθητοποίηση των πολιτών κατά των οποιασδήποτε μορφής διακρίσεων και υπέρ της αλληλεγγύης και συμφιλίωσης των λαών. Η ενθάρρυνση προσέγγισης των τοπικών κοινωνιών με τις κοινότητες των μεταναστών, προσφύγων και μειονοτήτων.

4. ΜΕΣΑ
Η διοργάνωση δημοσίων ομιλιών, συγκεντρώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, γιορτών και λοιπών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις.
 
Η σύσταση ομάδων εθελοντικής δράσης για την προώθηση των σκοπών της Ένωσης.
 
Η συμμετοχή ή διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων.
 
Η οργάνωση και ο συντονισμός επιστημονικής έρευνας, σχετικής με τους σκοπούς της Ένωσης, σε συνεργασία με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς.
 
Η ενημέρωση μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με παρουσία, δημοσιεύσεις άρθρων και καταχωρήσεων.
 
Η συνεργασία, σύμπραξη και σύνδεση με ημεδαπές και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, με διακυβερνητικές οργανώσεις ή ιδρύματα με παρεμφερείς σκοπούς.
 
Η παραγωγή, έκδοση, λειτουργία και διακίνηση ενημερωτικού υλικού και μέσων κάθε είδους με περιεχόμενο συναφές με τους σκοπούς της Ένωσης.
 
Η διοργάνωση τοπικών ή και εθνικών εκστρατειών ενημέρωσης ή και συλλογής υπογραφών στήριξης.
 
Η λειτουργία γραφείων και εντευκτηρίων με βιβλιοθήκη, τράπεζα τεκμηρίωσης, βάσεις δεδομένων και επιστημονικό αρχείο επί θεμάτων που σχετίζονται με τους σκοπούς της.
 
Η κατάθεση και άσκηση, ενώπιον παντός ελληνικού ή διεθνούς δικαστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού, παντός βαθμού και πάσης αρχής, αιτήσεων, αγωγών, προσφυγών, αιτήσεων ακύρωσης, παρεμβάσεων και εν γένει κάθε ένδικου μέσου ή ενδικοφανούς βοηθήματος επί των θεμάτων που εντάσσονται στους σκοπούς της Ένωσης, δηλαδή που άπτονται των δικαιωμάτων και ελευθεριών του Ανθρώπου.
 
Κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα που εξυπηρετεί τις δραστηριότητες και τους σκοπούς της

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της Ένωσης είναι αορίστου χρόνου.

6. ΜΕΛΗ
Μέλος της Ένωσης μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, αρκεί να είναι ικανό για δικαιοπραξία και να συμφωνεί με τους σκοπούς της Ένωσης.
 
Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στο Μητρώο μελών της Ένωσης.
 
Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ένωσης ομόφωνα μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. υπόκεινται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.). Τα νέα μέλη αποκτούν δικαίωμα ψήφου από την επόμενη Γ.Σ. της Ένωσης.
 
Το δικαίωμα εγγραφής των νέων μελών ορίζεται με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να απαλλάξει από το δικαίωμα εγγραφής την οικονομική εισφορά σε νεοεισερχόμενα μέλη που βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία.

Δικαιώματα των μελών 
Τα μέλη της Ένωσης δικαιούνται να μετέχουν ισότιμα στις Γ.Σ. με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση, να εκφράζουν και να υπερασπίζονται τις απόψεις τους, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της Ένωσης και να απολαμβάνουν κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών της Ένωσης. Δικαιούνται επίσης να μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με δικαίωμα έκφρασης γνώμης.
 
Υποχρεώσεις  των μελών
Τα μέλη της Ένωσης οφείλουν να συντελούν στην υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης, να παρίστανται στις συνεδριάσεις, να συμμετέχουν στις δράσεις  της Ένωσης, να καταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους, τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές που αποφασίζονται από τη Γ.Σ., να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη και να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία, τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ..
 
Πειθαρχικός έλεγχος των μελών
Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο του μέλους. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από τη Γ.Σ. με εισήγηση από το Δ.Σ. και συνίσταται είτε στην επίπληξη, είτε στην προσωρινή αποβολή του μέλους από την Ένωση για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους, είτε, τέλος, στην οριστική διαγραφή του μέλους από την Ένωση όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
 
Διαγραφή μέλους
Η Γ.Σ. με πλειοψηφία 3/4, έπειτα από πρόταση του Δ.Σ., μπορεί να διαγράψει μέλος αιτιολογημένα για σπουδαίο λόγο, όπως όταν αυτό παρακωλύει συστηματικά την λειτουργία της Ένωσης, παραβιάζει συστηματικά το καταστατικό και τη σχετική νομοθεσία και όταν καθ' οιονδήποτε τρόπο προξενεί βλάβη στην αξιοπιστία της Ένωσης. Απαιτείται η προηγούμενη πρόσκληση για απολογία του προς διαγραφή μέλους. Το μέλος που διαγράφεται δικαιούται εντός δύο μηνών από τότε που του γίνει γνωστή η περί διαγραφής του απόφαση να προσφύγει κατ’ αυτής στα αρμόδια Δικαστήρια του Ηρακλείου (άρθρο 88 παρ. 2 ΑΚ).
Μέλος που διαγράφεται, επανεγγράφεται μετά από αίτησή του, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. η οποία υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γ.Σ..

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Η Ένωση δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια δεν πραγματοποιεί καμία διανομή κερδών προς τα μέλη. Η περιουσία της Ένωσης και τα τυχόν κέρδη από τις δραστηριότητες της Ένωσης, διατίθενται αποκλειστικά και μόνον για την πραγματοποίηση των σκοπών της.
 
Οικονομικοί πόροι της Ένωσης είναι:
Α. Το δικαίωμα εγγραφής κάθε μέλους, οι μηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές και οι τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών. Το ύψος των δικαιωμάτων αυτών αποφασίζεται από τη Γ.Σ.. Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται στο ποσόν των 60 ευρώ, η δε εισφορά εγγραφής επέχει θέση της πρώτης ετήσιας συνδρομής.
 
Β. Οι δωρεές των μελών ή φίλων και υποστηρικτών της Ένωσης οι οποίες όταν ξεπερνούν το ύψος των χιλίων (1000) ευρώ γίνονται δεκτές μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 
Γ. Οι εκστρατείες οικονομικής ενίσχυσης
 
Δ. Τα έσοδα από την παραγωγή και διάθεση εκδόσεων, οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού και δικτυακού υλικού και άλλων προϊόντων και από τις εκδηλώσεις και τις υπόλοιπες δραστηριότητες που πραγματοποιεί η Ένωση για την επίτευξη των σκοπών του και κάθε άλλος νόμιμος τρόπος χρηματοδότησης και εξοικονόμησης πόρων που αποφασίζει το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ..
 
Ε. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία της Ένωσης. 

Για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας της η Ένωση δεν δέχεται χρηματοδότηση από κυβερνητικούς και κρατικούς φορείς.
 
Οικονομική διαχείριση:
Ο οικονομικός απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της  Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γ.Σ. μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
 
Οι οικονομικοί πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα της Ένωσης που υπογράφεται από τον Ταμία.
 
Η Ένωση τηρεί τραπεζικό λογαριασμό Ταμιευτηρίου τον οποίο διαχειρίζεται ο Ταμίας και ο Πρόεδρος.
Δαπάνη μεγαλύτερη των χιλίων (1000) ευρώ θεωρείται έγκυρη εφόσον γι' αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Δ.Σ.. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μεγαλύτερη του ποσού αυτού και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.

8. ΟΡΓΑΝΑ
Ανώτατο όργανο της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). Αιρετά όργανα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), η Εφορευτική Επιτροπή και η Ελεγκτική Επιτροπή. Τα μέλη των αιρετών οργάνων είναι άμισθα.

9. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης και συγκαλείται από το Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/4 των μελών της ή της Ελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας.
 
Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η αίτηση περί σύγκλισης απευθύνεται στο Δ.Σ. και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεώς της τη σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο. η σύγκλιση γίνεται μετά από πρωτοβουλία των αιτούντων μέσα στις επόμενες 20 ημέρες.
 
Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Δ.Σ..
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη καλούνται στη Γ.Σ. με ατομικές προκλήσεις πέντε (5) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα, στη φυσική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει ή κοινοποιούνται με τηλέφωνο ή Fax. Η πρόσκληση αναρτάται επίσης στα γραφεία της Ένωσης. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διάταξηςς καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου σύγκλισης της Γ.Σ..
 
Στη Γ.Σ. συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται είτε με απόφαση του Δ.Σ. είτε εφόσον προταθούν από το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα (10) ημέρες νωρίτερα.
 
Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού.
 
Θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γ.Σ. είναι:
1)    Ο προγραμματισμός των δράσεων.
2)    Οι θέσεις και οι απόψεις της Ένωσης σε επιμέρους σημαντικά ζητήματα.
3)    Ο ορισμός επιτροπών για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της.
4)    Η έγκριση του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού και του απολογισμού του Δ.Σ.
5)    Η έγκριση δωρεών μεγαλύτερων των χιλίων (1000) ευρώ.
6)    Η έγκριση αποζημίωσης μελών για δαπάνες που γίνονται για τους σκοπούς της Ένωσης (μετακίνηση-διαμονή εκτός έδρας, εξοπλισμός κ.ά).
7)    Η έγκριση πρόσληψης υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ένωσης.
8)    Η εκλογή των μελών των Οργάνων της Ένωσης, δηλαδή της Εφορευτικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
9)    Η έγκριση εγγραφής ή διαγραφής μελών.
10)    Η εποπτεία και ο έλεγχος των μελών των Οργάνων.
11)    Η παύση των μελών του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο.
12)    Η συζήτηση επί προσφυγών κατά αποφάσεων ή ενεργειών του Δ.Σ.
13)    Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών της Ένωσης.
14)    Ο προσδιορισμός της εισφοράς εγγραφής ανά έτος και η επιβολή τυχόν εκτάκτων εισφορών.
15)    Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες.
16)    Η τροποποίηση του Καταστατικού της Ένωσης.
17)    Η διάλυση της Ένωσης.
 
Διαδικασία συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης: 
Τα μέλη της Ένωσης προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Η παρουσία τους καταγράφεται στα πρακτικά τα οποία υπογράφει κάθε μέλος.
 
Η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τα 2/3 των εγγεγραμμένων μελών του που είναι ταμειακώς εντάξει. Εάν δεν υπάρχει απαρτία γίνεται επαναληπτική εντός τριών ημερών, η οποία έχει απαρτία με το 50 % + 1 των μελών. Εάν δεν υπάρχει και τότε απαρτία, γίνεται νέα επαναληπτική εντός δύο ημερών και απαρτία υπάρχει με όσα μέλη είναι παρόντα.
 
Ο συντονισμός της Γ.Σ. γίνεται από τον Συντονιστή και τον Πρακτικογράφο που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών. Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα Συντονιστή ή Πρακτικογράφου της Γ.Σ.
Τα πρακτικά της Γ.Σ υπογράφονται από τον Συντονιστή και τον Πρακτικογράφο και παραδίδονται στο Γραμματέα για φύλαξη.
 
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναινετική διαδικασία και επιδίωξη ομοφωνίας. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των παρευρισκομένων μελών. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον η μειοψηφία το επιθυμεί, η άποψή της δημοσιοποιείται μαζί με την απόφαση. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός από τις περιπτώσεις εκλογής μελών στα όργανα της Ένωσης ή εάν η Γ.Σ. αποφασίσει για διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας.
 
Εκλογή μελών στα αιρετά όργανα της Ένωσης: 
Οι εκλογές γίνονται κάθε δύο χρόνια, μέσα στους πρώτους έξη μήνες του έτους. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μόνο από μέλη που έχουν εγγραφεί προ τριών (3) τουλάχιστον μηνών και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση.
 
Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή καταχωρούνται σε ψηφοδέλτιο από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γ.Σ. με ανάταση των χεριών πριν την ψηφοφορία.
 
Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής και τα μέλη της δεν μπορούν να περιλαμβάνονται στο απερχόμενο Δ.Σ. ή στα μέλη της απερχόμενης Ελεγκτικής Επιτροπής ή να είναι υποψήφια. Ο Γραμματέας θέτει στη διάθεση της Εφορευτικής Επιτροπής τον κατάλογο των ταμειακά εντάξει μελών. Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει τη διενέργεια των εκλογών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού και αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται.
 
Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της Ένωσης εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα  της προτιμήσεώς τους, πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τέσσερις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ' ανώτατο.
 
Τα ψηφοδέλτια, κλεισμένα σε σφραγισμένους αδιαφανείς φακέλους με τη σφραγίδα της Ένωσης, ρίχνονται στην ψηφοδόχο με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αριθμεί τα ψηφοδέλτια και συντάσσει πρωτόκολλο ψηφοφορίας όπου αναφέρεται ο αριθμός των ψήφων κάθε υποψηφίου με τη σειρά επιτυχίας του, επισυνάπτει δε ονομαστικό κατάλογο ψηφοφόρων.
 
Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) πρώτοι από αυτούς αποτελούν το Δ.Σ. και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.
Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψηφήσαν.
 
Όσοι εκλέγονται στο Δ.Σ. συνεδριάζουν αμέσως μετά ή εντός μιας εβδομάδας, συγκροτούνται σε σώμα  και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 10 προκειμένου να  αναλάβουν τον συντονισμό της Ένωσης.

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Ένωση συντονίζεται από αιρετό πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) με τρεις (3) αναπληρωτές τους, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ. μεταξύ των μελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος. Η θητεία των Συμβούλων είναι διετής.
 
Το νέο Δ.Σ. στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση που πρέπει να γίνει αμέσως ή το αργότερο μέσα σε μία εβδομάδα, συγκροτείται σε σώμα και ορίζει ή εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και το Μέλος, οι ιδιότητες των οποίων δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
 
Το Δ.Σ. εκπροσωπεί η Ένωση έναντι των αρχών, εκτελεί αποφάσεις της Γ.Σ. και διαχειρίζεται τα οικονομικά της Ένωσης.
 
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για μέλη της Ένωσης.
 
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον στην συνεδρίαση παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία (3) μέλη του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, όχι όμως κάτω των τριών (3). Η συμμετοχή στη συνεδρίαση μπορεί να γίνει και με τεχνικά μέσα εφόσον δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία. Για κάθε τακτική συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με τον ίδιο τρόπο όπως στη σύγκλιση Γ.Σ.. Σε έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη συγκαλούνται την ίδια ημέρα της συνεδρίασης.
 
Μέλος του Δ.Σ. που δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα σε πέντε (5) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί ή εκπέσει αυτοδίκαια, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
 
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών της Ένωσης.
 
Τα μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι της Ένωσης, ούτε να συμβάλλονται με οποιοδήποτε αντάλλαγμα με η Ένωση εκτός αν υπάρξει σχετική απόφαση της Γ.Σ..
 
Σε περίπτωση που η θητεία κάποιου μέλους λήξει για οποιονδήποτε λόγο, αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την σειρά της εκλογής τους. Εάν ολόκληρο το Δ.Σ. εκπέσει ή παραιτηθεί, συγκαλείται η Γ.Σ.. για την εκλογή νέου Δ.Σ. Σε περίπτωση που παραιτηθούν ή εκπέσουν τρία (3) από τα μέλη του Δ.Σ. μαζί με τους αναπληρωματικούς, τον συντονισμό της Ένωσης αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
 
Θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δ.Σ. είναι:
1)    Ο συντονισμός των μελών για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. για κάθε είδους δράσεις.
2)    Η εκπροσώπηση της Ένωσης ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
3)    Η αποδοχή των αιτήσεων εγγραφής ή διαγραφής των μελών μέχρι την οριστική απόφαση της επόμενης Γ.Σ..
4)    Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, δια του Προέδρου και του Γραμματέα.
5)    Η διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης και η απόφαση για τη διάθεση δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης υπό τους όρους του άρθρου 7.
6)    Η σύναψη συμβάσεων με πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες στην Ένωση μετά από απόφαση της Γ.Σ..
7)    Ή ίδρυση ή μίσθωση γραφείων μετά από απόφαση της Γ.Σ..
8)    Η τήρηση των παρακάτω Βιβλίων: Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, Βιβλίο Πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων,  Μητρώο μελών και  Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων.
 
Καθήκοντα μελών του Δ.Σ.:
 
Α. Πρόεδρος
Εκπροσωπεί η Ένωση έναντι των Δημοσίων και Δικαστικών Αρχών, των ιδιωτών και των φορέων, εκτός εάν για μια συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ.
Συγκαλεί το Δ.Σ., ορίζει τα προς συζήτηση θέματα μετά από συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και συντονίζει τις συζητήσεις του και υπογράφει μαζί με το Γραμματέα κάθε έγγραφο.
Συγκαλεί μαζί με το Γραμματέα τις Γ.Σ. των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. των μελών.
Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις της Γ.Σ. την οποία και εκπροσωπεί.
Συντάσσει με τον Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά της Ένωσης και το Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων.
Εγκρίνει ή συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών ή εισπράξεων και τις επιταγές.
Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία ή παρέχοντας σχετική έγκρισή του, τον λογαριασμό τραπέζης.
Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών της Ένωσης.
 
Β. Αντιπρόεδρος
Αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση αδυναμίας του και αναλαμβάνει συμπληρωματικές αρμοδιότητες που ήθελε του εκχωρήσει ο ίδιος ή το ΔΣ.
 
Γ. Γραμματέας
Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, την αλληλογραφία, το Μητρώο μελών και είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της Ένωσης με τα μέλη της και τους τρίτους. Στην αλληλογραφία της Ένωσης υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.
Τηρεί την σφραγίδα της Ένωσης και σφραγίζει τα έγγραφα.
Συνεργάζεται με τα όργανα της Ένωσης και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο  στοιχείο.
Φυλάσσει και είναι υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση και ενημέρωση α) του Βιβλίου Μητρώου μελών, β) του Βιβλίου πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, γ) του Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, δ) του Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, ε) των Πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής, στ) των εκθέσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Τον Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.
 
Δ. Ταμίας
Έχει την διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης μαζί με τον Πρόεδρο.
Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις που εγκρίνονται ή συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
Κινεί με τον Πρόεδρο ή με την έγκρισή του τον λογαριασμό που η Ένωση τηρεί σε τράπεζα.
Είναι υπεύθυνος εν γένει για την τήρηση των προβλεπόμενων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων και εκπροσωπεί η Ένωση παράλληλα με τον Πρόεδρο έναντι των φορολογικών αρχών και συντάσσει ετήσια έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της Ένωσης που υποβάλλει στο Δ.Σ.. Τα οικονομικά στοιχεία της Ένωσης είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή για όλα τα μέλη της Ένωσης.
Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ..
 
Ε. Μέλος
Μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελεί τα ειδικά καθήκοντα που μπορεί να του ανατεθούν από το Δ.Σ. ή την Γ.Σ.

11. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το αιρετό όργανο της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται από την Γ.Σ. των μελών μαζί με το Δ.Σ. και αποτελείται από τρία μέλη και δύο αναπληρωτές. Η θητεία τους είναι διετής.
 
Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη της και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Ελέγχει την οικονομική κατάσταση της Ένωσης και τα βιβλία της και υποβάλλει έγγραφη λεπτομερή έκθεση της διαχείρισης της περιουσίας της Ένωσης από το Δ.Σ. προς την εκλογική και απολογιστική Γ.Σ., το αργότερο δύο (2) μήνες μετά τη λήξη  του οικονομικού έτους.
 
Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπάγγελτα οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους.
 
Σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Δ.Σ. η Ελεγκτική Επιτροπή ζητεί την σύγκληση της Γ.Σ. προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Δ.Σ. στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γ.Σ. εντός είκοσι (20) ημερών.

12. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η διάλυση της Ένωσης αποφασίζεται μόνο από την καταστατική Γ.Σ. των μελών. Τη διάλυση της Ένωσης προτείνει το Δ.Σ. ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
 
Η περιουσία της Ένωσης σε περίπτωση διάλυσης δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του αλλά διατίθεται υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπέρ σωματείου ή οργανισμού που επιδιώκει παρεμφερείς με την Ένωση σκοπούς.

13. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό αποφασίζει το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η τριμελής προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που εκλέχτηκε από την Ιδρυτική Συνέλευση υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γ.Σ. για την εκλογή νέου Δ.Σ. αμέσως μόλις η Ένωση αποκτήσει νομική προσωπικότητα,
 
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από δεκατρία (13) άρθρα, εγκρίνεται δε σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στο Ηράκλειο, τα οποία υπογράφουν όπως ακολουθεί και εξουσιοδοτούν την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο δικαστήριο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ηράκλειο_____________________________