ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Οι σκοποί της Ένωσης Πολιτών Κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας

• Η διάδοση, υπεράσπιση και ανάπτυξη των έμφυτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του Ανθρώπου. Ως κατευθυντήριες γραμμές για την υπεράσπιση αυτών η Ένωση έχει:

Α) Την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών (10 Δεκ. 1948), την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών (4 Νοεμβρίου 1950) μαζί με τα προσαρτώμενα σ’ αυτήν Πρωτόκολλα, καθώς και τους όρους της τελικής πράξης του Ελσίνκι που αναφέρονται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λοιπές διεθνείς διακηρύξεις ή πολυμερείς Συμβάσεις - Συνθήκες.

Β) Τις αντίστοιχες διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος περί ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και τις υποχρεώσεις του κράτους που απορρέουν από το Σύνταγμα, καθώς και της σύμφωνης με αυτό νομοθεσίας.

• Η συμβολή στην υπεράσπιση των ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στον αυτοπροσδιορισμό και την αντίρρηση συνείδησης, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, σεξουαλικής, θρησκευτικής, πολιτικής ή άλλης προτίμησης και του δικαιώματος να ζει κατ' επιλογή σε περιβάλλον υγιεινό με πρόσβαση στους ζωτικούς πόρους.

• Η παροχή ηθικής ή νομικής βοήθειας σε περιπτώσεις όπου παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου και ελευθερίες, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο, όταν τα γεγονότα είναι τεκμηριωμένα και η παραβίαση παρουσιάζει γενική σημασία.

• Η παροχή ηθικής, νομικής, ιατρικής, οικονομικής ή και άλλης βοήθειας σε πρόσφυγες, μετανάστες ή μειονότητες, όπου αυτή χρειάζεται στο μέτρο των δυνατοτήτων της Ένωσης.

• Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω στα προβλήματα των μεταναστών, προσφύγων και μειονοτήτων.

• Η ανάδειξη των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος.

• Η παρέμβαση σε πολιτικό, κρατικό και κοινωνικό επίπεδο για την υπεράσπιση του πολιτικού ασύλου και των δικαιωμάτων των προσφύγων, μεταναστών, μειονοτήτων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και η οργάνωση δομών αλληλεγγύης, υπέρ των αναφερόμενων ομάδων, όπου αυτό είναι εφικτό. Η στήριξη των συλλογικών οργάνων των μεταναστών, προσφύγων, μειονοτήτων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

• Η καταπολέμηση των φαινόμενων του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αποκλεισμού μεταναστών, προσφύγων, μειονοτήτων ΑμΕΑ, ομοφυλόφιλων και άλλων κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων, όπου και όπως αυτά τα φαινόμενα εκφράζονται.

• Η ευαισθητοποίηση των πολιτών κατά των οποιασδήποτε μορφής διακρίσεων και υπέρ της αλληλεγγύης και συμφιλίωσης των λαών. Η ενθάρρυνση προσέγγισης των τοπικών κοινωνιών με τις κοινότητες των μεταναστών, προσφύγων και μειονοτήτων.